شروط سازمان استاندارد برای شماره گذاری تیبا و سمند و ایفای تعهدات خودروسازان به مشتریان

یک سایت دیگر با وردپرس فارسییک سایت دیگر با وردپرس فارسی مهدیه قاسمی رئیس سازمان استاندارد از شروط این سازمان برای شماره گذاری خودروهای تیبا و سمند و ایفای تعهدات…