اسفند 1402: شورای اسلامی شهر تهران، در تاریخ 1402/11/15 پس از تعیین نرخ پایه عوارض طرح ترافیک سال 1403 ضرایب مربوط به ساعت تردد، محدوده تردد و آلایندگی وسایل نقلیه را نیز تعیین کرده و به تصویب رسانده است:

تعيين عوارض تردد طرح ترافيك سال 1403

ماده یکم (1) مصوبه طرح ترافیک 1403

ورود يا تردد وسايل نقليه به محدوده‌ها‌ي طرح ترافيك و كنترل آلودگي هوا، منوط به پرداخت عوارض و اخذ مجوز تردد موضوع اين ماده است. عوارض تردد وسايل نقليه مجاز در هر يك از محدوده‌هاي فوق‌الذكر در هر روز برابر است با حاصل ضرب نرخ پايه عوارض به مبلغ يك ميليون (1000000) ريال (با احتساب بيست درصد عوارض توسعه حمل و نقل ريلي) در ضريب مربوط به محدوده تردد (جدول شماره يك)، ضريب مربوط به ساعت تردد (جدول شماره دو ) و ضريب مربوط به آلايندگي وسيله نقليه (جدول شماره سه).

همچنين عوارض تردد وسايل نقليه‌اي كه به صورت غيرمجاز در محدوده‌هاي ممنوعه‌ي تردد موضوع اين ماده تردد مي‌نمايند در صورت تكميل نبودن ظرفيت سقف مجاز تردد روزانه، مطابق حداكثر ضرايب پيش‌بيني شده وفق جداول ذيل محاسبه خواهد شد.

جدول شماره (1) – ضريب مربوط به محدوده تردد
محدوده تردد ضريب
طرح ترافيك (حلقه اول) 1.5
كنترل آلودگي هوا (حلقه دوم) در روز غيرمجاز 0.75
هر دو محدوده‌ حلقه اول و حلقه دوم 1.5
جدول شماره (2) – ضريب مربوط به ساعت تردد
ساعت تردد ضريب
اولين ورود يا تردد آخرين خروج يا تردد
ساعات اوج صبح (6:30 تا 10) ساعات اوج عصر (16 تا 19) 1.5
ساعات اوج صبح (6:30 تا 10) ساعات غير اوج (قبل از 16 يا بعد از 19) 1
ساعات غير اوج (10 به بعد) ساعات اوج عصر (16 تا 19) 1
ساعات اوج صبح (6:30 تا 10) ساعات اوج صبح (6:30 تا 10) 1
ساعات اوج عصر (16 تا 19) ساعات اوج عصر (16 تا 19) 1
ساعات غير اوج (10 به بعد) ساعات غير اوج (قبل از 16 يا بعد از 19) 0.7

*با تغيير ساعت خاتمه 19 در نيمه دوم سال، ساعت مصوب شوراي حمل و نقل و ترافيك شهر تهران ملاك محاسبه است. 

جدول شماره (3) – ضريب مربوط به آلايندگي وسيله نقليه
نوع وسيله نقليه ضريب
هيبريدي 0
برقي 0
معاينه فني برتر تهران 0.8
معاينه فني معتبر از مراكز تهران (1) 0.9
معاينه فني معتبر 1
با عمر بيش از 20 سال (2) 1.2

(1): در صورت ايجاد دسترسي لازم از سامانه سيمفا
(2): در صورت ايجاد دسترسي لازم از سامانه سيمفا

تبصره يكم (1): «وسيله نقليه مجاز» به خودروهايي اطلاق مي‌شود كه مطابق ضوابط و مقررات قانوني داراي معاينه فني معتبر بوده و فاقد بدهي عوارض ساليانه خودرو باشند و نسبت به انجام ثبت نام در سامانه «تهران من» (my.tehran.ir) اقدام نموده و در سقف مجوزهاي ورودي روزانه (مصوب شوراي حمل و نقل و ترافيك شهر تهران) نسبت به رزرو مجوز ورود به محدوده طرح ترافيك اقدام نمايند.

تبصره دوم (2): شهرداري تهران مكلف است در صورت رزرو مجوز روزانه ورود در طرح ترافيك و عدم ورود در محدوده‌ي مذكور، نسبت به دريافت معادل بيست درصد (20%) نرخ پايه از متقاضيان اقدام نمايد.

تبصره سوم (3): شهرداري تهران (سازمان حمل و نقل و ترافيك) مجاز است به ازاي هر پلاك ثبتي، عوارض تردد يك خودروي متعلّق به ساكنين محدوده‌هاي طرح و ترافيك و كنترل آلودگي هوا كه در سامانه «تهران من» ثبت نام و عوارض ساليانه خودرو و بدهي عوارض تردد در محدوده‌ي طرح ترافيك و كنترل آلودگي هوا خودروي خود را در تهران پرداخت كرده باشند، جهت صدور مجوز تردد به محدوده‌هاي مذكور، متناسب با محدوده مرتبط با محل سكونت را با ضريب پنج دهم (0.5) محاسبه و اعمال نمايد.

تبصره چهارم (4): به ازاي صدور «مجوز ساليانه تردد در محدوده طرح ترافيك در كل سال»، براي هر خودرو به ميزان سه ميليون و نهصد و سي و هفت هزار و نهصد و بيست (3/937/920) ريال بابت بهاي خدمات اخذ مي‌گردد.

تبصره پنجم (5): به منظور رعايت سقف ورود وسايل نقليه در محدوده طرح ترافيك (حلقه اول) مطابق ضوابط مصوب شوراي ترافيك شهر تهران، شهرداري تهران (سازمان حمل و نقل و ترافيك) مكلف است به محض تكميل ظرفيت، نسبت به اطلاع‌رساني به شهروندان از طريق سامانه و نرم‌افزار تهران من اقدام نموده و از پذيرش تقاضاي مجوز روزانه مازاد خودداري نمايد. شهرداري تهران (سازمان حمل و نقل و ترافيك) مكلف است خودروي وارد شده غيرمجاز را جهت اعمال قانون به پليس راهور تهران معرفي نمايد.

تبصره ششم (6): عوارض تردد وسايل نقليه پلاك شهرستان با اعمال ضريب يك و دو دهم (1/2) تعيين و محاسبه مي‌شود.

تبصره هفتم (7): خودروهاي تاكسي كه منطبق با ضوابط سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران در زمينه حمل مسافر فعاليت نمي‌كنند با اعلام آن سازمان به عنوان خودروي عادي محسوب شده و مشمول پرداخت عوارض تردد موضوع اين مصوبه مي‌باشند.

ماده دوم (2) مصوبه طرح ترافیک 1403

عوارض تردد وسايل نقليه بيماران خاص و افراد داراي معلوليت جسمي و حركتي كه انجام فعاليت‌ها، وظايف شغلي و امور درماني ايشان مستلزم ورود به محدوده‌ها‌ي طرح ترافيك و كاهش آلودگي هوا مي‌باشد در سقف مجوزهاي ورودي در كل سال با اعمال ضريب يك دهم (0.1) تعيين و محاسبه مي‌شود.

تبصره:وسايل نقليه با پلاك ويلچر (ژ) كه انجام فعاليت‌ها، وظايف شغلي و امور درماني ايشان مستلزم ورود به محدوده‌هاي ممنوعه‌ي تردد است، مشمول پرداخت عوارض موضوع اين مصوبه نمي‌باشند.

ماده سوم (3) مصوبه طرح ترافیک 1403

به شهرداري تهران (سازمان حمل و نقل و ترافيك) اجازه داده مي‌شود حداكثر پنج درصد (5%) از كل مجوزهاي صادره را در موارد خاص با اعمال ضريب يك دهم (0.1) محاسبه و صادر كند. نحوه تعيين موارد خاص از جمله خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و عكاسان خبري به موجب دستورالعملي كه به تأييد كميسيون مشترك متشكل از كميسيون عمران و حمل و نقل و كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران مي‌رسد، تعيين مي‌شود.

تبصره: به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود به خبرنگاراني كه از سهميه تخصيص يافته استفاده نكرده يا فاقد خودرو مي‌باشند، كارت بليت الكترونيك رايگان يك (1) ساله جهت استفاده از وسايل نقليه عمومي اختصاص دهد.

ماده چهارم (4) مصوبه طرح ترافیک 1403

به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود عوارض ورود و تردد در محدوده‌هاي ترافيكي موضوع ماده يكم (1) اين مصوبه را با رعايت سقف مجوزهاي ورودي به محدوده‌هاي مذكور براي جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر با ارائه تأييديه بنياد شهيد و امور ايثارگران، با ضريب صفر محاسبه نمايد.

ماده پنجم (5) مصوبه طرح ترافیک 1403

عوارض تردد خودروهاي مذكور در جدول ذيل كه در زمينه جابه‌جايي مسافر فعاليت نموده و در سامانه تهران من ثبت نام و داراي پروانه فعاليت از شهرداري تهران باشند، در سقف مجوزهاي مصوب شوراي حمل و نقل و ترافيك شهر تهران به شرح جدول زير محاسبه و اعمال مي‌گردد:

جدول شماره (4) – ضريب خودروهای جابه‌جايي مسافر
نوع خودروها ضريب
آژانس و مؤسسات اتومبيل كرايه 0.6
سواري مجاز پلاك (ع) تهران (1) 0.3
ميني‌بوس و اتوبوس مجاز پلاك (ع) تهران (2) 0
سرويس مدارس (3) و آموزشگاه‌ رانندگي 0.3

(1): مشروط به ثبت نام در سامانه “تهران من”
(2): مشروط به ثبت نام در سامانه “تهران من”
(3): فقط در روزهای تحصیلی

ماده ششم (6) مصوبه طرح ترافیک 1403

عوارض تردد وسايل ‌نقليه باري پلاك تهران (وانت‌بارها و كاميونت‌هاي تا سقف شش تن) كه داراي پروانه فعاليت از شهرداري تهران مي‌باشند، حسب نوع ناوگان، ظرفيت ناوگان و نوع باربرگ دريافتي مطابق جدول ذيل تعيين و محاسبه خواهد شد:

تبصره: وسايل نقليه باري درصورتي مشمول تسهيلات برتر مي‌باشند كه در هر روز حداقل سه باربرگ همراه با ارسال اطلاعات مكاني و زماني آن تردد از طريق gps يا هر طريق ديگر به سامانه بارانه شهرداري تهران، صادر نمايد. همچنين تا زمان فراهم شدن زيرساخت‌هاي لازم توسط شهرداري جهت ارسال اطلاعات مكاني و زماني تردد، صدور حداقل سه باربرگ در روز براي برخورداري از تسهيلات برتر ملاك عمل خواهد بود.

ماده هفتم (7) مصوبه طرح ترافیک 1403

عوارض صدور مجوز روزانه ورود به محدوده كاميون ممنوع در شهر تهران در موارد خاص كه به تشخيص سازمان مديريت حمل و نقل بار و پايانه‌هاي مسافري شهر تهران صادر مي‌شود، به شرح جدول ذيل تعيين مي‌گردد:

جدول شماره (6) – عوارض صدور مجوز روزانه در موارد خاص
سن ناوگان نرخ عوارض (1)
تا 5 سال 50 هزارتومان
5 سال تا 15 سال 70 هزارتومان
15 سال به بالا 90 هزارتومان

(1) برای کامیون‌های بالای 6 تن ظرفیت مشروط به دریافت باربرگ

تبصره يكم (1): تردد شبانه وسايل نقليه باري در محدوده‌ي كاميون ممنوع شهر تهران از ساعت (23) الي ساعت (6)، در صورت عدم دريافت باربرگ و يا تردد خارج از مسير تعيين شده در باربرگ، مشمول پرداخت عوارض به ميزان 90 هزارتومان بوده و در صورت دريافت باربرگ، عوارض مذكور براي وسايل نقليه مذكور با ضريب صفر محاسبه مي‌گردد.

تبصره دوم (2): كاميون‌هاي حامل سوخت و آرد مشمول پرداخت عوارض صدور مجوز روزانه نبوده و صرفاً مكلف به دريافت باربرگ خواهند بود.

تبصره سوم (3): صدور مجوز تردد براي كاميون‌ها در ساعات مجاز تردد، منوط به دارا بودن معاينه فني معتبر و اخذ مجوز از سامانه حمل و نقل بار و كالاي شهرداري تهران (بارانه) است. همچنين، تردد كاميون‌هاي بالاي شش (6) تن ظرفيت در محدوده‌هاي طرح ترافيك و كنترل آلودگي هوا، مستلزم پرداخت عوارض و ضرايب مذكور در ماده يكم (1) اين مصوبه نيز مي‌باشد.

ماده هشتم (8) مصوبه طرح ترافیک 1403

شهرداری تهران موظف است به منظور جبران عوارض ناشي از ورود يا تردد غير مجاز وسايل نقليه در محدوده‌هاي موضوع اين مصوبه، نسبت به شناسايي وسايل نقليه‌اي كه عوارض موضوع اين مصوبه را پرداخت نكرده‌اند اقدام و بدهي دارنده وسيله نقليه بابت عوارض پرداخت نشده را به حساب وي منظور و به آخرين شماره تلفن مالك ثبت شده در سامانه تهران من، پيامك كند.

مالكان وسايل نقليه‌ مكلفند ظرف مدت ده روز كاري از تاريخ دريافت پيامك بدهي عوارض‌هاي موضوع اين مصوبه، نسبت به پرداخت و تسويه بدهي اعلامي اقدام نمايند؛ در صورت عدم پرداخت بدهي، به صورت ماهيانه دو درصد (2%) و تا سقف بيست و چهار درصد (24%) ساليانه، جريمه بدهي بر ميزان بدهي اعلامي افزوده خواهد شد. ‌بدهي عوارض‌هاي موضوع اين مصوبه به عنوان ديون معوق به حساب پلاك مربوطه ثبت و نقل و انتقال خودرو منوط به پرداخت آن خواهد بود.

تبصره يكم (1): پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ مكلف است نسبت به اعمال قانون وسايل نقليه متخلف از ضوابط مقرر در اين مصوبه در خصوص تردد غيرمجاز در محدوده‌هاي موضوع مصوبه اقدام ‌نمايد.

تبصره دوم (2): شهرداري تهران (سازمان حمل و نقل و ترافيك) مجاز است حداكثر سه درصد (3%) از درآمد ناشي از مديريت محدوده‌ها‌ي موضوع اين مصوبه را در راستاي بهبود اجراي طرح، تقويت و پيشتيباني لجيستيكي و نيروي انساني براي پليس راهور تهران بزرگ به منظور اجراي كامل طرح و همچنين وصول مطالبات هزينه كند. 

تبصره سوم (3): شهرداري تهران موظف است پلاك وسايل نقليه‌اي كه به صورت غيرمجاز در محدوده‌هاي موضوع اين مصوبه تردد مي‌نمايند را جهت اعمال قانون به پليس راهور اعلام نمايد. تخصيص درآمد موضوع تبصره دوم (2) اين ماده به پليس راهنمايي و رانندگي، با تأييد معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران قابل انجام است.

ماده نهم (9) مصوبه طرح ترافیک 1403

شهرداري تهران (سازمان حمل و نقل و ترافيك) مكلف است نسبت به اختصاص مجوز سالانه تردد، در قالب سهميه در خصوص اشخاص متقاضي در چارچوب ضوابط اين مصوبه اقدام نموده و براساس نرخ پايه عوارض و متوسط ضرايب مذكور در ماده يكم (1)، با اعمال ضريب حداقل شصت و پنج صدم (0.65) مبلغ را محاسبه و در ابتداي سال دريافت نمايد.

تبصره سوم (3) ماده يكم (1) اين مصوبه شامل اينگونه سهميه‌ها نمي‌گردد. همچنين به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود نسبت به تهيه بسته‌هاي اعتباري كمتر از يك سال براي صدور مجوز ورود و تردد در محدوده‌ها‌ي موضوع ماده يكم (1) با اعمال ضريب حداقل هشت دهم (0.8) اقدام نمايد.

ماده دهم (10) مصوبه طرح ترافیک 1403

شهرداري تهران مكلف است با راه اندازي و بروزرساني مستمر تجهيزات كنترل هوشمند، اهتمام لازم را نسبت به مديريت و نظارت بر محدوده‌هاي كنترل آلودگي هوا و طرح ترافيك بعمل آورد.

ماده يازدهم (11) مصوبه طرح ترافیک 1403

شهرداري تهران مجاز است عوارض تردد جهت مديريت ترافيك و تقاضاي سفر مربوط به خودروهاي قوه قضاييه را در چارچوب سهميه‌هاي تخصيص يافته، طي تفاهم‌نامه‌اي با بدهي‌هاي شهرداري تهران تهاتر نمايد.

ماده دوازدهم (12) مصوبه طرح ترافیک 1403

از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه كليه مصوبات قبلي شوراي اسلامي شهر تهران مرتبط با عوارض تردد جهت مديريت ترافيك، كاهش تقاضاي سفر و كنترل آلودگي هوا ملغي و مصوبه فعلي ملاك عمل خواهد بود.

source

توسط khodrocamp