Wp Header Logo 1194.png

همایش خاص‌ترین کشنده رنو T در ایران با همکاری آریا دیزل برگزار شد و سه کشنده رنو T در این همایش به مقام اول تا سوم دست پیدا کردند.
source

source

توسط