سازمان حمایت ورود کند؛

صنعت ماشین: اقدام ایران خودرو در الزام مشتریان به تغییر خودرو در حالی انجام می‌شود که باید براساس قانون متعهد به قرارداد خود با مشتری باشد و بهانه‌ای برای عدم‌تحویل خودرو نداشته باشند.

source

توسط