تفاهم نامه همکاری علمی و فناوری بین کرمان موتور و دانشگاه علم و صنعت ایران – چیدنت، کمک دست خونه چیدنت×

source

توسط