خوشه کوره (Fornax) یکی از نزدیک‌ترین خوشه‌های کهکشانی است. این خوشه در صورت فلکی جنوبی با همین نام قرار دارد و بیشتر کهکشان‌های آن کشف شده‌اند.

در تصویر امروز ناسا چه می‌بینیم؟

خوشه کوره در فاصله 62 میلیون سال نوری از ما، بیش از 20 برابر دورتر از کهکشان همسایه، آندرومدا، و حدود 10 درصد دورتر از خوشه کهکشانی شناخته‌شده‌تر و متراکم سنبله (Virgo) قرار دارد.

تقریباً هر نقطه‌ زرد رنگ در این میدان دید سه درجه‌ای، نشان‌دهنده یک کهکشان بیضوی در خوشه کوره است. کهکشان‌های بیضوی NGC 1399 و NGC 1404، اعضای برجسته و درخشان خوشه در پایین مرکز مشاهده می‌شوند. در سمت راست بالای تصویر، عضو چشمگیر خوشه کوره، کهکشان مارپیچی میله‌ای بزرگ NGC 1365 دیده می‌شود.

source

توسط