قیمت جدید دام زنده در میادین اعلام شد بر این اساس هر کیلو گوسفند کشتار در بازار تهران و اصفهان از ۲۰۵ تا ۲۱۰ هزار تومان قیمت دارد که در یک هفته اخیر به ازای هر کیلو ۱۵ هزار تومان گران شده است. گوسفند زنده پرواری در بازار مشهد ۱۸۶ هزار تومان تا ۱۹۲ هزار تومان در هر کیلو معامله می شود این نرخ در مشهد تغییر چندانی نداشته است.

همچنین قیمت گوسفند زنده در بازار همدان حداقل ۱۸۵ هزار تومان است حداکثر قیمت در این بازار ۲۰۳هزار تومان است که کمی کاهش داشته است.

قیمت گوساله زنده هم در بازار تهران بین ۲۱۰ تا ۲۲۰ هزار تومان قیمت دارد که نسبت به هفته پیش بدون تغییر است.

همچنین در بازار مرکزی قیمت هر کیلو گوساله زنده ۲۰۰ تا ۲۰۸ هزار تومان است.

لازم به ذکر است قیمت های اعلام شده برای دام پرواری کشتار است و ممکن است دام های دیگر قیمتی ارزان تر از این مقدارها داشته باشند.

ستان / نام محصول گوسفند گوساله میانگین ساعت
حداقل حداکثر حداقل حداکثر
تهران ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۱۱۲,۵۰۰ ۱۴:۴۵
اصفهان ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۱,۸۷۵,۰۰۰ ۱۴:۴۵
خراسان رضوی ۱,۸۶۰,۰۰۰ ۱,۹۲۰,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۲,۵۰۰ ۱۴:۴۵
فارس ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۶۲,۵۰۰ ۱۴:۴۵
همدان ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۰۳۲,۵۰۰ ۱۴:۴۵
قم ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۰۲۵,۰۰۰ ۱۴:۴۵
مرکزی ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۹۸۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۸۰,۰۰۰ ۲,۰۰۲,۵۰۰ ۱۴:۴۵
چهارمحال بختیاری ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۴:۴۵
میانگین ۱,۹۵۲,۵۰۰ ۱,۹۷۰,۶۲۵ ۱,۹۶۱,۵۶۳

 

source

توسط