یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

دسامبر 11, 2022


در عرضه های امروز در تالار خودرو بورس کالای ایران، تعداد ۲۱۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷i جدید و تارا فروخته شد. در این معامله های بورس کالا کشف قیمت این خودروهای ایران خودرو صورت گرفت.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بررسی روند بازار نشان می‌دهد قیمت کشف شده در بورس کالا همچنان پایین‌تر از قیمت‌ها در بازار آزاد است.
در نوبت نخست عرضه امروز خودروها در بورس کالا، ۱۲۵ دستگاه تارا اتوماتیک نقره ای تیتانیوم به قیمت پایه ۳۷۶ میلیون تومان عرضه شد.
در برابر عرضه امروز، ۱۰۸۱ دستگاه تقاضا شد که در پایان ۱۲۵ دستگاه با لحاظ ۳۷.۲ درصد رقابت و با قیمت میانگین ۵۱۶.۱ میلیون تومان فروخته شد.
تحویل خودروی مزبور سه ماهه و روز ۱۶ اسفند خواهد بود. کمترین قیمت مچ شده نیز ۵۱۶ میلیون تومان بود.
قیمت تمام شده تارا اتوماتیک تیتانیوم نقره ای با احتساب ۱۲ درصد مالیات و عوارض قانونی و ۴.۳ میلیون تومان هزینه‌های بیمه و شماره‌گذاری، نزدیک ۵۸۲ میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که متوسط قیمت تارا اتوماتیک در بازار ۶۴۰ میلیون تومان (طبق اطلاعات سایت باما) است.
در عرضه دوم امروز تالار خودرو، ۱۵۰ دستگاه پژو ۲۰۷ اتوماتیک مشکی آبنوس با قیمت پایه ۳۷۴.۵ میلیون تومان عرضه شد.
در برابر عرضه مزبور، ۱۶۵ دستگاه تقاضا شد که همان ۱۵۰ دستگاه با لحاظ ۱.۸۲ درصد رقابت با قیمت میانگین ۳۸۱.۳ میلیون تومان فروخته شد.
تحویل خودروی مزبور سه ماهه و روز ۱۶ اسفند خواهد بود. کمترین قیمت مچ شده نیز ۳۸۰.۵ میلیون تومان بود.
قیمت تمام شده پژو ۲۰۷ اتوماتیک مشکی آبنوس با احتساب ۱۲ درصد مالیات و عوارض قانونی و ۴.۳ میلیون تومان هزینه‌های بیمه و شماره‌گذاری، نزدیک ۴۳۱ میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که متوسط قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک در بازار ۵۶۵ میلیون تومان (طبق اطلاعات سایت باما) است.
در عرضه سوم امروز تالار خودرو، ۱۲۵ دستگاه تارادستی نقره‌ای تیتانیوم، با قیمت پایه ۳۰۹.۵ میلیون تومان عرضه شد.
در برابر عرضه مزبور ۵۰۹ دستگاه تقاضا شد که در پایان همان میزان عرضه با ۲۹.۸۶ درصد رقابت با قیمت میانگین ۴۰۱.۹۲ میلیون تومان فروخته شد.
تحویل خودروی مزبور سه ماهه و روز ۱۶ اسفند خواهد بود. کمترین قیمت مچ شده نیز ۴۰۱.۵ میلیون تومان بود.
قیمت تمام شده تارادستی نقره ای تیتانیوم با احتساب ۱۳ درصد مالیات و عوارض قانونی و ۴.۳ میلیون تومان هزینه‌های بیمه و شماره‌گذاری، نزدیک ۴۵۸ میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که متوسط قیمت تارادستی در بازار ۵۲۵ میلیون تومان است.
در عرضه چهارم امروز تالار خودرو، ۵۰ دستگاه پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای نقره‌ای تیتانیوم با قیمت پایه ۴۰۴ میلیون تومان عرضه شد.
در برابر عرضه مزبور، ۹۸ دستگاه سفارش شد که در پایان با لحاظ ۱۸.۸۹ درصد رقابت با قیمت میانگین ۴۸۰.۳ میلیون تومان فروخته شد.
تحویل خودروی مزبور سه ماهه و روز ۱۶ اسفند خواهد بود. کمترین قیمت مچ شده نیز ۴۸۰ میلیون تومان بود.
قیمت تمام شده پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای نقره‌ای تیتانیوم با احتساب ۱۲ درصد مالیات و عوارض قانونی و ۴.۳ میلیون تومان هزینه‌های بیمه و شماره‌گذاری نزدیک ۵۴۲ میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که متوسط قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای در بازار ۶۶۰ میلیون تومان است.
در عرضه پنجم، ۵۵۰ دستگاه پژو ۲۰۷ دستی مشکی آبنوس با قیمت پایه ۲۹۱.۵ میلیون تومان عرضه شد.
در برابر عرضه پنجم، ۹۶۸ دستگاه تقاضا شد که همان میزان عرضه با لحاظ ۲۰.۶۵ درصد با قیمت میانگین ۳۵۱.۷ میلیون تومان فروخته شد.
تحویل خودروی مزبور سه ماهه و روز ۱۶ اسفند خواهد بود. کمترین قیمت مچ شده نیز ۳۵۱.۵ میلیون تومان بود.
قیمت تمام شده پژو ۲۰۷ دستی مشکی آبنوس با احتساب ۱۳ درصد مالیات و عوارض قانونی و ۴.۳ میلیون تومان هزینه‌های بیمه و شماره گذاری نزدیک ۴۰۱ میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که متوسط قیمت پژو ۲۰۷ دستی مشکل آبنوس در بازار ۴۵۵ میلیون تومان است.
در عرضه ششم امروز تالار خودرو، ۳۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ دستی سفید با قیمت پایه ۲۹۱.۵ میلیون تومان عرضه شد.
در برابر عرضه مزبور، ۸۱۶ دستگاه تقاضا شکل گرفت که همان میزان عرضه با قیمت میانگین ۳۷۰.۳ میلیون تومان فروخته شد.
تحویل خودروی مزبور سه ماهه و روز ۱۶ اسفند خواهد بود. کمترین قیمت مچ شده نیز ۳۷۰ میلیون تومان بود.
قیمت تمام شده پژو ۲۰۷ دستی سفید با احتساب ۱۳ درصد مالیات و عوارض قانونی و ۴.۳ میلیون تومان هزینه‌های بیمه و شماره گذاری نزدیک ۴۲۲ میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که متوسط قیمت پژو ۲۰۷ دستی سفید در بازار ۴۵۵ میلیون تومان است.
در عرضه هفتم امروز تالار خودرو، ۱۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ اتوماتیک سفید با قیمت پایه ۳۷۴.۵ میلیون تومان فروخته شد.
در برابر عرضه مزبور، ۲۸۰ دستگاه تقاضا شد که همان میزان عرضه با لحاظ ۲۵.۷۴ درصد رقابت، با قیمت میانگین ۴۷۰.۸ میلیون تومان فروخته شد.
تحویل خودروی مزبور سه ماهه و روز ۱۶ اسفند خواهد بود. کمترین قیمت مچ شده نیز ۴۷۰.۵ میلیون تومان بود.
قیمت تمام شده پژو ۲۰۷ اتوماتیک سفید با احتساب ۱۲ درصد مالیات و عوارض قانونی و ۴.۳ میلیون تومان هزینه‌های بیمه و شماره‌گذاری نزدیک ۵۳۱ میلیون تومان خواهد بود.این در حالی است که متوسط قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک در بازار ۵۶۵ میلیون تومان است.
در عرضه هشتم امروز تالار خودرو، ۱۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای با قیمت پایه ۴۰۴ میلیون تومان عرضه شد.
در برابر این عرضه، ۲۷۲ دستگاه تقاضا شکل گرفته که در پایان همان میزان عرضه با قیمت میانگین ۵۲۱.۹ میلیون تومان فروخته شد.
تحویل خودروی مزبور سه ماهه و روز ۱۶ اسفند خواهد بود. کمترین قیمت مچ شده نیز ۵۲۱.۵ میلیون تومان بود.
قیمت تمام شده پژو ۲۰۷ اتوماتیک با احتساب ۱۲ درصد مالیات و عوارض قانونی و ۴.۳ میلیون تومان هزینه‌های بیمه و شماره‌گذاری نزدیک ۵۸۹ میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که متوسط قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای در بازار ۶۶۰ میلیون تومان است.
در عرضه نهم تالار خودرو، ۱۲۵ دستگاه تارا اتوماتیک مشکی آبنوس با قیمت پایه ۳۷۶ میلیون تومان روی تابلو رفت.
در برابر این عرضه، ۷۹۳ دستگاه تقاضا شکل گرفت که در پایان همان میزان عرضه با قیمت میانگین ۵۱۸.۳ میلیون تومان با لحاظ رقابت ۳۷.۸۵ درصد فروخته شد.
تحویل خودروی مزبور سه ماهه و روز ۱۶ اسفند خواهد بود. کمترین قیمت مچ شده نیز ۵۱۸ میلیون تومان بود.
قیمت تمام شده تارا اتوماتیک مشکی آبنوس با احتساب ۱۲ درصد مالیات و عوارض قانونی و ۴.۳ میلیون تومان هزینه‌های بیمه و شماره‌گذاری، نزدیک ۵۸۵ میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که متوسط قیمت تارا اتوماتیک در بازار ۶۴۰ میلیون تومان است.
۵۰ دستگاه پژو ۲۰۷ اتوماتیک نقره ای تیتانیوم با قیمت پایه ۳۷۴.۵ میلیون تومان عرضه شد.
در برابر این عرضه، ۷۲ دستگاه تقاضا شکل گرفت که همان میزان عرضه با لحاظ ۱۵.۴۵ رقابت به قیمت میانگین ۴۳۲.۳ میلیون تومان فروخته شد.
تحویل خودروی مزبور سه ماهه و روز ۱۶ اسفند خواهد بود. کمترین قیمت مچ شده نیز ۴۳۲ میلیون تومان بود.
قیمت تمام شده پژو ۲۰۷ اتوماتیک نقره ای تیتانیوم با احتساب ۱۲ درصد مالیات و عوارض قانونی و ۴.۳ میلیون تومان هزینه‌های بیمه و شماره‌گذاری، نزدیک ۴۸۸ میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که متوسط قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک در بازار ۵۶۵ میلیون تومان است.
۱۲۵ دستگاه تارادستی مشکی آبنوس با قیمت پایه ۳۰۹.۵ میلیون تومان روی تابلو رفت.
در برابر عرضه مزبور، ۴۴۹ دستگاه تقاضا شکل گرفت که همان میزان عرضه با رقابت ۳۰.۱۸ درصدی با قیمت میانگین ۴۰۲.۸ میلیون تومان فروخته شد.
تحویل خودروی مزبور سه ماهه و روز ۱۶ اسفند خواهد بود. کمترین قیمت مچ شده نیز ۴۰۲.۵ میلیون تومان بود.
قیمت تمام شده تارا دستی مشکی آبنوس با احتساب ۱۳ درصد مالیات و عوارض قانونی و ۴.۳ میلیون تومان هزینه‌های بیمه و شماره‌گذاری، نزدیک ۴۵۹ میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که متوسط قیمت تارا دستی در بازار ۵۲۵ میلیون تومان است.
امروز ۱۵۰ دستگاه پژو ۲۰۷ دستی نقره‌ای تیتانیوم با قیمت پایه ۲۹۱.۵ میلیون تومان روی تابلو رفت.
در برابر این عرضه، ۲۳۵ دستگاه تقاضا شکل گرفت که همان میزان عرضه با لحاظ ۱۳.۴ درصد رقابت به قیمت میانگین ۳۳۰.۵ میلیون تومان فروخته شد.
تحویل خودروی مزبور سه ماهه و روز ۱۶ اسفند خواهد بود. کمترین قیمت مچ شده نیز ۳۳۰ میلیون تومان بود.
قیمت تمام شده پژو ۲۰۷ دستی نقره ای تیتانیوم با احتساب ۱۳ درصد مالیات و عوارض قانونی و ۴.۳ میلیون تومان هزینه‌های بیمه و شماره‌گذاری، نزدیک ۳۷۸ میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که متوسط قیمت پژو ۲۰۷ دستی در بازار ۴۵۵ میلیون تومان است.
۱۵۰ دستگاه پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای مشکی آبنوس با قیمت پایه ۴۰۴ میلیون تومان روی تابلو رفت.
در برابر عرضه مزبور، ۲۴۲ دستگاه تقاضا شکل گرفت که همان میزان عرضه به قیمت میانگین ۴۹۵.۴ میلیون تومان فروخته شد.
تحویل خودروی مزبور سه ماهه و روز ۱۶ اسفند خواهد بود. کمترین قیمت مچ شده نیز ۴۹۵ میلیون تومان بود.
قیمت تمام شده پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای مشکی آبنوس با احتساب ۱۲ درصد مالیات و عوارض قانونی و ۴.۳ میلیون تومان هزینه‌های بیمه و شماره‌گذاری، نزدیک ۵۵۹ میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که متوسط قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای در بازار ۶۶۰ میلیون تومان است.
تارا اتوماتیک نقره ای تیتانیوم
پژو ۲۰۷ اتوماتیک مشکی آبنوس
تارا دستی نقره ای تیتانیوم
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای نقره ای تیتانیوم
پژو ۲۰۷ دستی مشکی آبنوس
پژو ۲۰۷ دستی سفید
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سفید
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای سفید
تارا اتوماتیک مشکی آبنوس
پژو ۲۰۷ اتوماتیک نقره ای تیتانیوم
تارا دستی مشکی آبنوس
پژو ۲۰۷ دستی نقره ای تیتانیوم
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای مشکی آبنوس